Tarieven

Het standaard uurtarief bedraagt € 200,00 per uur.

In overleg met de advocaat wordt aan u bij aanvang van de zaak een voorschot in rekening gebracht. Dit voorschot wordt met de door u te betalen declaraties verrekend.

Vervolgens ontvangt u indien op betalende wijze wordt geprocedeerd tussentijdse declaraties aan de hand van het aantal gewerkte uren.

Behalve het uurtarief of de eigen bijdrage als u voor gefinancierde rechtshulp in aanmerking komt, worden aan u de volgende kosten in rekening gebracht:

 • belaste verschotten (bijvoorbeeld deurwaarderskosten);
 • onbelaste verschotten (bijvoorbeeld griffierecht en kosten voor uittreksels);
 • 21% BTW over het uurtarief, de belaste verschotten en de kantoorkosten.

De betalingstermijn van alle aan u in rekening gebrachte kosten bedraagt 14 dagen.

Gefinancierde rechtshulp

Onder bepaalde voorwaarden kunt u in aanmerking komen voor gefinancierde rechtsbijstand (een zogeheten toevoeging). Deze toevoeging wordt aangevraagd bij de Raad voor Rechtsbijstand.

Hoe beoordeelt de Raad voor Rechtsbijstand uw aanvraag voor een toevoeging?

De Raad voor Rechtsbijstand:

 • controleert uw persoonsgegevens (indien van toepassing ook van de partner);
 • controleert of uw inkomen en vermogen (indien van toepassing ook van de partner) onder de vastgestelde inkomensgrenzen liggen (op basis van uw sofinummer);
 • beoordeelt of uw zaak voldoet aan de inhoudelijke vereisten die de wet stelt;
 • neemt uw gegevens op in de cliëntenadministratie van de Raad voor Rechtsbijstand.

Controle persoonsgegevens en inkomen:

De Raad voor Rechtsbijstand controleert uw persoonsgegevens bij de gemeente waar u staat ingeschreven. Als u niet staat ingeschreven bij de gemeente controleert de Raad voor Rechtsbijstand uw persoonsgegevens aan de hand van een kopie van uw paspoort of identiteitsbewijs. Staat u als vreemdeling (nog) niet ingeschreven bij een gemeente, dan worden uw gegevens gecontroleerd bij de Basisvoorziening Vreemdelingen op basis van uw vreemdelingennummer. Indien blijkt dat u onjuiste gegevens heeft verstrekt of gegevens heeft verzwegen, kan dit leiden tot het weigeren van de toevoeging, intrekking van de toevoeging of strafvervolging.

Inhoudelijke beoordeling van uw zaak:

De Raad voor Rechtsbijstand beoordeelt of er voldoende inhoudelijke redenen zijn voor uw zaak om een advocaat of mediator toe te voegen:

 • uw inkomen en vermogen liggen beneden de door de overheid vastgestelde grenzen;
 • het moet gaan om een probleem dat u redelijkerwijs niet zelf kunt oplossen.

De Raad voor Rechtsbijstand moet van oordeel zijn dat voor uw probleem verdergaande rechtsbijstand of mediation noodzakelijk is:

 • het moet gaan om een zaak van uzelf of uw minderjarige kind;
 • het moet gaan om een belang of zaak waarop het Nederlands recht van toepassing is. Dat wil zeggen dat een Nederlandse rechter over de zaak moet kunnen beslissen.

Het hebben van de Nederlandse nationaliteit of het in Nederland woonachtig zijn is dus geen voorwaarde.

Problemen die te maken hebben met een eigen bedrijf komen in principe niet in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Zakelijke geschillen behoren namelijk tot het gewone bedrijfsrisico. U kunt zich hier natuurlijk wel voor verzekeren.

De zaak mag niet gaan over een te gering financieel belang:

 • om voor gesubsidieerde rechtsbijstand in aanmerking te komen moet er een financieel belang zijn van minimaal € 500,00;
 • bij een lichte advies toevoeging moet een financieel belang zijn van minimaal € 250,00;
 • en voor beroep in cassatie minimaal € 1.000,00.

Hoe bepaalt de Raad voor Rechtsbijstand mijn inkomen en vermogen?

Als de Raad voor Rechtsbijstand uw persoonsgegevens heeft gecontroleerd vraagt de Raad voor Rechtsbijstand uw inkomsten (en dat van uw eventuele partner) op bij de Belastingdienst met behulp van uw Burgerservicenummer. U hoeft dus bij uw aanvraag geen bewijsstukken van uw inkomen en vermogen mee te sturen.

Inkomsten

Onder inkomsten wordt verstaan het verzamelinkomen of het belastbare loon en vermogen. Als u een partner heeft vraagt de Raad voor Rechtsbijstand ook zijn of haar gegevens op bij de Belastingdienst. Het gaat dus altijd om uw gezamenlijk inkomen en vermogen. Uw verzamelinkomen vindt u op uw definitieve belastingaanslag. Voor vragen over de berekening van uw belastbaar loon, verzamelinkomen of fiscale vermogen kunt u contact opnemen met de Belastingdienst.

Gegevens peiljaar

Omdat uw inkomen en vermogen in het lopende jaar nog niet bekend zijn, verstrekt de Belastingdienst de gegevens van uw inkomen en vermogen van twee jaar terug. Dit jaar wordt het peiljaar genoemd. Als u bijvoorbeeld in 2021 een aanvraag doet, verstrekt de Belastingdienst dus uw gegevens van 2019 aan de Raad voor Rechtsbijstand. De Raad voor Rechtsbijstand beoordeelt uw aanvraag voor gesubsidieerde rechtsbijstand op basis van dit peiljaar.

Beslissing op uw aanvraag

De gegevens die de Raad voor Rechtsbijstand van de Belastingdienst heeft gekregen worden door de Raad voor Rechtsbijstand vermeldt in de beslissing op uw aanvraag. U kunt dus zien welke gegevens de Raad voor Rechtsbijstand over u heeft opgevraagd bij de Belastingdienst.

Wat kan ik bij de aanvraag van een toevoeging doen als mijn inkomen inmiddels is gedaald?

Wanneer uw inkomen of vermogen in het jaar van de aanvraag van de toevoeging is gedaald, kunt u de Raad voor Rechtsbijstand om peiljaarverlegging vragen.

Peiljaarverlegging

De Raad voor Rechtsbijstand vraagt de gegevens van uw inkomen en vermogen op van twee jaar geleden (het peiljaar). Het kan natuurlijk zijn dat uw inkomen of vermogen inmiddels flink is gedaald. U kunt daarom de Raad voor Rechtsbijstand verzoeken om het peiljaar te verleggen.

Verzoek om peiljaarverlegging

Een verzoek om peiljaarverlegging heeft alleen zin als uw eigen bijdrage hoger is dan de laagste eigen bijdrage. Nadat u van de Raad voor Rechtsbijstand de eerste beslissing op uw aanvraag hebt ontvangen, kunt u een verzoek om peiljaarverlegging indienen. U moet dan een formulier “Verzoek peiljaarverlegging”invullen. U kunt dit formulier met toelichting downloaden via www.rvr.org of telefonisch opvragen bij de Raad voor Rechtsbijstand.

Formulier verzoek peiljaarverlegging

Op het formulier “Verzoek peiljaarverlegging”geeft u aan wat uw verwachte inkomen en vermogen is in het jaar van de aanvraag. Ook de oorzaak waardoor uw inkomen of vermogen is gedaald, moet u aangeven op het formulier.

Inkomensdaling 15% of meer

Als de eerste beslissing van de Raad voor Rechtsbijstand een financiële afwijzing van de toevoegingaanvraag inhoudt, mag uw inkomen en vermogen met minder dan 15% zijn gedaald. Dit geldt in het geval u geen toevoeging krijgt omdat uw verzamelinkomen boven het maximum ligt. Als namelijk blijkt dat uw inkomen en vermogen door een daling (van bijvoorbeeld 5%) toch vallen binnen de financiële grenzen van de wet, dan kunt u alsnog in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand.

Definitieve vaststelling

Aan de hand van de financiële gegevens die u hebt verstrekt zal de Raad voor Rechtsbijstand een schatting maken van uw inkomen en vermogen in het jaar van de aanvraag om toevoeging. Zodra de Belastingdienst beschikt over uw definitief vastgestelde inkomen en vermogen van dat jaar, controleert de Raad voor Rechtsbijstand uw gegevens en neemt de Raad voor Rechtsbijstand een definitieve beslissing op uw verzoek om het verleggen van het peiljaar. De Belastingdienst stelt namelijk pas definitief uw inkomen en vermogen vast in het kalenderjaar dat volgt op het lopende jaar waarin u uw aanvraag doet.

Termijn indienen verzoek peiljaarverlegging

U moet een verzoek om het verleggen van het peiljaar doen binnen zes weken na de dagtekening op de brief met de eerste beslissing van de Raad voor Rechtsbijstand.

Beslissing Raad voor Rechtsbijstand

Als uw verzoek eerst was afgewezen, kunt u door de peiljaarverlegging misschien wel in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand of mediation. Het kan ook betekenen dat uw eigen bijdrage lager wordt. De beslissing zal in ieder geval nooit slechter uitpakken dan de eerste beslissing die de Raad voor Rechtsbijstand heeft gebaseerd op het oorspronkelijke peiljaar van twee jaar geleden.

Inning eigen bijdrage

Degene die u rechtsbijstand of mediation verleent, dus uw advocaat of mediator, int uw eigen bijdrage. Mocht de Raad voor Rechtsbijstand u op basis van het verleggen van het peiljaar een lagere eigen bijdrage opleggen, dan geeft uw rechtsbijstand-verlener u het teveel betaalde deel van uw eigen bijdrage terug.

Wat gebeurt er als de gesubsidieerde rechtsbijstand is afgelopen?

De Raad voor Rechtsbijstand bekijkt dan of u de kosten van rechtsbijstand alsnog zelf kunt betalen. Dat gebeurt op basis van het financiële resultaat van uw zaak, in 2021 is dit een bedrag ad € 15.670,00. Als u de kosten zelf kunt betalen trekt de Raad voor Rechtsbijstand de toevoeging in en betaalt u zelf de kosten van de rechtsbijstand. In strafzaken wordt de toevoeging slechts ingetrokken als u onherroepelijk veroordeeld wordt

Hercontrole

Waarom wordt mijn inkomen nog een keer gecontroleerd?

Uw inkomen wordt nog een keer gecontroleerd als uw inkomensgegevens ten tijde van de aanvraag van de toevoeging nog niet definitief waren vastgesteld door de Belastingdienst. De Raad is dan bij de aanvraag uitgegaan van de op dat moment beschikbare gegevens.

Regelmatig voert de Raad een hercontrole uit bij de Belastingdienst. Dan controleert de Raad of uw inkomen en vermogen intussen definitief zijn vastgesteld door de Belastingdienst. Als blijkt dat dit het geval is, neemt de Raad een nieuw besluit.

Wanneer vindt hercontrole plaats?

Ongeveer twee jaar na afgifte van de toevoeging start de Raad met het opnieuw controleren van de status van uw inkomen bij de Belastingdienst. Dit lijkt laat, maar eerder heeft weinig zin omdat de Belastingdienst die tijd nodig heeft om uw verzamelinkomen en vermogen vast te stellen. Als bij controle blijkt dat uw inkomen nog niet is vastgesteld, proberen we het op een later tijdstip nog een keer. Net zo lang tot de definitieve gegevens bekend zijn.

Wat zijn de gevolgen van hercontrole voor u?

De volgende situaties zijn mogelijk:

Situatie a: Uw eigen bijdrage verandert niet na hercontrole

Uw eigen bijdrage verandert niet na hercontrole, als uw verzamelinkomen (vrijwel) hetzelfde is als bij de eerste beslissing van de Raad. Het kan gebeuren dat uw verzamelinkomen hoger of lager is dan het bedrag waar de Raad in eerste instantie vanuit is gegaan. Dit betekent niet dat uw eigen bijdrage hoger of lager wordt. Het kan zijn dat uw hogere of lagere verzamelinkomen in dezelfde inkomenscategorie valt. In de inkomens- en vermogenstabel kunt u bekijken welke inkomenscategorieën er zijn en wat de bijbehorende eigen bijdrage is.

Als in de brief staat dat uw eigen bijdrage niet verandert, hoeft u niks te doen.

Situatie b: U krijgt geld terug

U krijgt geld terug, omdat de Belastingdienst uw inkomen in het peiljaar op een lager bedrag heeft vastgesteld. Bij dit lager vastgestelde inkomen hoort een lagere eigen bijdrage. Op www.rechtsbijstand.nl kunt u bekijken welke inkomenscategorieën er zijn en wat de bijbehorende eigen bijdrage is. U heeft recht op het verschil tussen de eerder betaalde eigen bijdrage en de nu vastgestelde eigen bijdrage. Om dit bedrag aan u te kunnen betalen hebben wij gegevens van u nodig. Als u de eerdere eigen bijdrage niet heeft betaald aan de mediator of de advocaat, ontvangt u uiteraard niets terug.

Situatie c: U moet betalen

Uw eigen bijdrage wordt hoger

Uw eigen bijdrage wordt hoger, omdat de Belastingdienst uw inkomen in het peiljaar op een hoger bedrag heeft vastgesteld. Bij dit hoger vastgestelde inkomen hoort een hogere eigen bijdrage. In de inkomens- en vermogenstabel kunt u bekijken welke inkomenscategorieën er zijn en wat de bijbehorende eigen bijdrage is. Het verschil tussen de eerder betaalde eigen bijdrage en de nu vastgestelde eigen bijdrage moet u betalen aan de Raad. De Raad heeft dit verschil namelijk al voor u aan de advocaat betaald. U ontvangt later van de Raad de factuur, waarin staat hoe u moet betalen en of in uw situatie een betalingsregeling mogelijk is.

U komt na hercontrole niet in aanmerking voor gesubsidieerde mediation of rechtsbijstand

Uw door de Belastingdienst definitief vastgestelde verzamelinkomen en/of vermogen in het peiljaar is hoger dan de inkomens- en vermogensgrens. In de inkomens- en vermogenstabel kunt u bekijken waar deze grens ligt. U komt alsnog niet in aanmerking voor een bijdrage in de advocaatkosten. U ontvangt daarom een afwijzing.

Welke gevolgen heeft deze afwijzing?
Afwijzing van het recht op een tegemoetkoming in de mediator- of advocaatkosten betekent dat u de werkzaamheden van uw mediator of advocaat alsnog volledig zelf moet betalen.

Er zijn drie situaties mogelijk:

1. Uw mediator of advocaat heeft een declaratie voor zijn werkzaamheden ingediend bij de Raad. U krijgt daarom een rekening van de Raad. U betaalt het bedrag dat de Raad aan uw mediator of advocaat heeft betaald terug aan ons. U ontvangt een overzicht van de aan de mediator of advocaat verstrekte vergoeding. U krijgt later van de Raad de factuur waarin staat hoe u moet betalen en of in uw situatie een betalingsregeling mogelijk is.

2. Uw mediator of advocaat vraagt een vergoeding aan de Raad én stuurt u een aanvullende rekening. U krijgt dan zowel een rekening van de Raad als van uw mediator of advocaat. Deze moet u beide betalen. In totaal betaalt u nooit meer dan het normale uurloon van uw mediator of advocaat. U ontvangt later van de Raad de factuur waarin staat hoe u moet betalen en of in uw situatie een betalingsregeling mogelijk is.

3. Uw mediator of advocaat stuurt zijn rekening naar u. Als uw recht op een tegemoetkoming in de mediator- of advocaatkosten is afgewezen, mag uw mediator of advocaat zijn werkzaamheden tegen het normale uurloon bij u in rekening brengen. U hoeft dan niets aan de Raad te betalen.